Phù Chú Diệu Thuật Bí Pháp – Pháp Sư Huyền Trí


Lời tựa

Tuy khoa học ngày nay đã rất phát triển, con người đã đi vào không trung, thám hiểm mặt trăng, nhưng cón có rất nhiều hiện tượng của giới tự nhiên mà khoa học chưa có lời giải đáp. Khoa học không phải là vạn năng, nếu như khi khoa học bó tay không có đáp án mà lại đem sự thần bí của không gian vũ trụ cùng với sự vi diệu cho là ấu trĩ, là hoang đường, không có căn cứ, thì cái này tựa như chẳng phải là là hành động của người có hiểu biết vậy. Khi chúng ta không hiểu các sự vật, không đi sâu vào nghiên cứu nghiên cứu để đưa ra kết luận thì không nên đánh giá một cách vội vàng để tránh khỏi khiến người khác chê cười. Tục ngữ có câu nói rất hay: người chưa bị ma trêu thì chưa biết được sự đáng sợ của ma. Tôi đây đã từng bị ma trêu, vào một lần tôi ngẫu nhiên gặp được lão sư phụ của phái Bành Hồ truyền cho thủ ấn, mặt úp vào tường tu luyện, cái kiểu công lực này có lẽ đã đạt đến mức như lửa trong lò thuần thanh, như chân khiếu nhập thán. Có người từng hỏi tôi: “bùa chú” “thủ ấn” thực sự linh nghiệm chứ ?, nếu như dựa vào hình vẽ trên hồ lô, chiếu theo bức đồ kết thủ ấn thì có thể phát huy công hiệu, gọi thần linh đến được chăng ? Tôi đối với vấn đề quan trọng này xin tặng các vị độc giả một câu tâm pháp: “bùa là tâm bùa, ấn là tâm ấn”, chỉ cần lĩnh hội được 8 chữ này cùng với thực hành trong thực tiễn thì tin tưởng rằng bạn sẽ đạt được những bước tiến lớn của đại môn (cửa lớn) bùa chú học, còn việc thành tựu đến mức nào thì phải xem các vị độc giả tu trì như thế nào, chỉ cần chăm chỉ luyện tậm thì có công mài sắt có ngày nên kim.

Nên xem: Bộ 25 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 200.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com 

Thích Ca Hành Táng – Pháp Sư Huyền Trí


Lễ nghi, văn tế thủ tục tang táng theo đạo Phật

THÍCH CA CHÍNH ĐỘ THỰC LỤC

Bài tựa

Từng nghe : Phật giáo sáng ngời, phổ biến ba nghìn thế giới; Mầm pháp gieo xa, mãi để tứ đại bộ châu. Từ xưa đến nay, cơ thật lí ngay, Phật ấy không không sắc sắc, dời Niết Bàn thành, ngôi nơi cõi trần bụi bặm. Xa bờ sinh tử, dọc đất ngang trời, đầy khắp xưa nay. Ví như Ngũ đế thánh nhân, cũng có ngự xe rồng nơi đất quý; Tam vương hiền triết, cưỡi phượng liễn ở cao lăng. Xét xem thọ hưởng ở các vua trước, tất cả đều là nhờ nơi Phật lực. Vả lại, Thích Ca cứu đời, gom góp tuy ít mà công đức nhiều. Lão tử độ vong, văn tuy nhiều mà lẫn tạp. Nay tôi tài hèn đức mỏng, noi theo khoa phạm của thánh hiền; Lời quê trí cạn, lạm vào giáo pháp của tổ sư. Nhân đó, mượn vay các quyển, khảo xét sắp xếp lại các sách; Thu thập tâm kinh lễ pháp, để làm rõ thứ tự; Xem lấy cái tôn chỉ nghi tiết, để phân đầu cuối. Tra rõ chọn tinh nơi yếu chỉ, nghiên cứu hết nông sâu ở tự điển. Kinh chia ba quyển, lấy đạo truyền khắp. Lại hỏi han các thiền tăng, để khảo đính; Trưng ý bạn hiền, cùng giúp lập thành. Lật lại khảo xét rõ ràng, thực là bí quyết, để thành một bộ, sai thợ khắc trên gỗ thị làm kinh báu. Bỏ tài sản nhà, nhờ thiện tín lượng tình giúp đỡ, chẳng tính chẳng tiếc, không nịnh không khoe. Lời văn quê tạp, chọn lấy một tập, hoặc thiếu hoặc sót, đính chính các điều thành đầu thành cuối. Chẳng được thuật đủ các nhà, cũng là để cho hậu thế. Khiến người người lĩnh hội được tinh thần, dễ hiểu tiện làm. Khiến kẻ kẻ nghe theo đều thuận, cùng biết cùng làm. Người nghe ngửa trông chớ trách, kẻ thấy may mắn đừng cười. Phàm có âm công ắt sẽ có dương báo. Trời cao đất dày, điều nghe điều thấy, ứng điềm tốt để điều mừng. Không cùng không tận, trên chúc cơ đồ bền vững, thọ thánh không bờ. Ngầm giúp phồn vinh, cùng nhật nguyệt sáng ngang nhật nguyệt. Âm phù bền chặt, ngang Càn Khôn tái tạo Càn Khôn. Bốn biển thanh bình, muôn dân vui vẻ. Từ đây hội chủ năm phúc cùng toàn; từ đây người bố thí ắt được tam đa. Lại mong hưng công hội chủ, gia tiên tiền tổ được siêu thăng, mà không sinh không diệt. Âm hồn trong cõi cùng giải thoát, mà được thỏa được vui. Pháp truyền vĩnh cửu để độ tử hồn. Giáo diễn sáng ngời để đội Phật đức. Kính cẩn viết tựa.

Ngày tốt tháng 7 mùa thu năm thứ 17 niên hiệu Minh Mệnh.

Tiểu dẫn khắc lại sách Thích Ca hành táng toản yếu.

Từng nghe : Phật đạo vốn không lời, vì các loài hữu tình. Trong loài hữu tình, tự có ba bậc. Người có căn thượng thượng, chẳng cần đợi nói vậy. Còn bậc Trung, Hạ chưa thể lưu tâm giáo pháp. Hành giải tương ứng, há có thể làm việc mà chẳng nghe lí, giữ lí mà lại hỏng việc ư ?. Lấy sự do lí mà tỏ, lí được sự mà rõ; Lí và sự thông suốt với nhau, từ đó mà đều được lợi lạc vậy.

Nay các Phật tử cùng thiện hội tại chùa Chúc Thánh xã Đào Xá, tổng Đồng Vi, huyện Đông Quan, phủ Thái Ninh, trộm nghĩ người xưa gây tạo, dựng nền mở móng, âm cung được thỏa ở; Nối xưa tiếp nay, nhà dương được yên nơi chốn. Đạo sáng thủa xưa, đức khắp muôn loài, ôi công đức ấy há chẳng vĩ đại hay sao ?. Tin theo bản cổ, điều mục rối ren, câu văn thiếu sót; Nếu chẳng chỉnh lí trùng tân, thì khó tránh đời sau lầm tưởng. Vì vậy chúng tôi đồng lòng đính chính, tỏ rõ yếu chỉ, tước bỏ những gì phức tạp, thêm bớt của các nhà để tiện ứng cơ sử dụng, há dám vẽ rắn thêm chân. Ngoài đốt thêm cành, nhiều việc nảy sinh, bày tỏ tầm nhìn hạn hẹp, đợi người hiền trí về sau nói rõ.

Ngày tốt tháng 5, niên hiệu Thành Thái thứ 9.

Nên xem: Bộ 25 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 200.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com 

Kỳ Môn Độn Giáp Thần Phù – Pháp Sư Huyền Trí


Tấm thân nhỏ bé như hạt gạo có thể được ghi vào sổ thiên tiên, được dự vào chốn Dao Trì, Bạch Hạc thì quả là duyên phận hiếm có của một người. Vốn dĩ việc người và việc trời chưa từng chia ra thành hai vậy. Xưa nay, từ các bậc đế vương cho tới những kẻ nghèo hèn đều có trời và người trợ giúp. Những kẻ hào kiệt ở đời trong bụng chứa đầy kinh luân, ôm hoài bão muốn giúp nước, giúp dân song nếu không có bậc thần tiên siêu phàm nhập tục trợ giúp, nếu không có “kim quỹ ngọc hàm” (sách quý) chỉ dẫn thì sao có thể làm nên cơ nghiệp. Tuy nhiên những cuốn bí thư, huyền lục thường được cất giấu ở những nơi hang đá, động mây, người thế tục ra sức cầu tìm cũng không thể có được.Phải là những kẻ tinh thành mộ đạo, có trung có hiếu mới được tiên nhân trao truyền cho kỳ chân, bí chỉ để giúp ở đời. Song những kẻ như vậy thực hiếm có lắm thay! Ta không hiềm bỉ lậu mà thuật lại cuốn sách này ra đây, để mong chờ những kẻ có lòng thành kính, cảm cách được trời đất mà trao truyền cho. Hễ có được nó thì những việc như dời non lấp bể, đặt bày trận pháp, sai khiến thần linh, biến hóa huyễn ảo, dụng binh như thần chỉ nằm trong lòng bàn tay thôi vậy!
Nhã Xuyên Cát Hồng đề tựa.

BÀI TỰA

Sách này, cổ bản là do đấng Cửu Thiên Huyền Nữ truyền lại cho Hoàng Đế khi đánh nhau với Suy Vưu ở Trác Lộc. Lúc này vốn chỉ có bản Kim Hàm. Hoàng Đế sai Phong Hậu diễn ra để dùng trong việc binh thư. Đến đời Nghiêu Thuấn khi sai Đại Vũ đi trị thủy, lại được đấng Cửu Thiên Huyền Nữ truyền cho văn thư trên lưng rùa thiêng trên sông Lạc. Trên Lưng rùa thiêng có Hà Đồ và văn thư rùa Mang gọi là Lạc thư. Phép Độn giáp được chính thức lưu truyền từ đây. Hán Tử phòng thì gom lại làm thành 13 cục, Thục quân sư là Gia Cát Võ Hầu Khổng Minh và bố vợ ngài là Hoàng Thừa Ngạn, vợ ngài là Hoàng Nguyệt Anh (tục gọi là Hoàng A Sửu) đắc ngộ thần cơ; tạo thành Bát Trận đồ gồm 8 cửa và 3 kỳ.
Sau này các đời vua đều có binh thư và những binh thư này đều không nằm ngoài phép Kỳ Môn Độn Giáp. Tại Việt Nam, đời Trần có Đức Thánh Trần Hưng Đạo viết ra Binh Thư Yếu Lược – là bản binh thư bất hủ trong việc dùng binh.

Trong các cuộc chiến tranh hiện đại; cho dù vũ khí có hiện đại tối tân đến mức nào cũng không thể loại bỏ các yếu tố về thời tiết, khí tượng địa hình. Bản sách này là do Chưởng lục phụng sắc Lý học chính tông thần là Kiều Thanh chủ soạn. Linh quang Bảo
Điện là Chính Nhất Pháp sư hiệu Huyền Trí dịch sang bản Tiếng Việt để lưu truyền. Sách dịch là do Đấng Cửu Thiên Huyền Nữ ban mộng để ngộ huyền cơ nên xin lấy nguyên
tác là Cửu Thiên Huyền Nữ. Thiết nghĩ, cho dù thời bình thì quân binh vẫn phải tinh nhuệ, vũ khí phải sắc bén, chiến thuật phải linh hoạt Ấy là việc lưu truyền sách này để mọi người được hiểu phép nhà binh. Khi có biến thì nhà nhà đều có dũng tướng người người đều là thần binh.

Sách dịch xong và lập đàn tế vào ngày Vọng tháng 4 nhuận năm Nhâm Thìn (dương lịch 2012)Nên xem: Bộ 25 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 200.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

Vạn Pháp Thần Thông – Pháp Sư Huyền Trí


Vạn Pháp Thần Thông
Dịch: Pháp Sư Huyền Trí
NXB Linh Quang Bảo Điện 2015
52 Trang

Gồm 52 trang, hướng dẫn cách thỉnh bùa, lập đàn và những phương pháp làm bùa cùa giới Phù Thủy Bắc bộ.

請諸聖降符

THỈNH CHƯ THÁNH GIÁNG PHÙ

Bảo rằng: Phàm khi có việc hành phù như cờ an, sát thổ, cầu tự, trừ trùng, trừ yêu, trị trọng bệnh, thiết đàn tùy nghi thì không nên hư sức (trang sức giả dối), sát sinh mới được. Trước hết tụng chú, bảo cáo, tụng kinh. Thứ tới đọc sớ, công đồng. Thứ tới thỉnh tổng khoa, phát hịch tróc. Thứ tới chú tổng nhập ngục, thỉnh thánh độ tổng nhập phù, như vậy mới xong. Nếu có việc gấp thì chỉ dùng khoa thông dụng này là được. Trước khí nhập đàn phải sái tịnh, lễ ngũ bái và xướng rằng:

“Hương yên cảnh cảnh, chung cổ điền điền, hưởng chấn cửu thiên, thanh văn thập địa, vô cầu bất chí, cử niệm tức lai, chung cổ thu hồi, thánh thần tất tập” Đứng hình chữ Đinh, dùng hương thư lên đàn, đọc 1 lần, thư 1 lần: “Úm hồng hồng vạn Phật thần thông, vạn thánh vạn chủ, vạn tiên vạn thần, vạn tướng vạn binh, tật tốc giáng”.

Hội đồng quyết: “Vi (quyết Đoài) diệu (quyết Khôn) chân (quyết Mùi) không(quyết Thân) thần (quyết Dậu) tiêu (quyết Tuất) triệu (bản mệnh của thày) thỉnh(quyết Hợi) Phật (quyết Tý) thánh (quyết Sửu) chúa (quyết Dần) tiên (quyết Mão)thần (quyết Thìn) tướng (quyết Tỵ) binh (quyết Ngọ) bộ (quyết Mùi) tật (quyết Thân)tốc (quyết Dậu) giáng (quyết Li) đàn (quyết Ngọ) trung (quyết trung ương).

“Úm (quyết Tý) hồng (quyết Sửu) hồng (quyết Dần) vạn (quyết Mão) thần (quyết Thìn) tất (quyết Tỵ) tập (quyết Ngọ). Úm (quyết Tý) hồng (quyết Hợi) hồng (quyết Tuất) vạn (quyết Dậu) thánh (quyết Thân) tề (quyết Mùi) lâm (quyết Ngọ).

Tam bảo ấn: Tay trái úp xuống, tay phải ngửa lên, Thân móc vào Thân, cung Tỵ bên trái móc vào cung Mùi bên phải. Cung Tý bên trái thẳng, cung Tý bên phải gập lại. Hai ngón tay cái chấp vào cung Tý là thành ấn.

Đại Phật ấn: Cung Tỵ gập lại, ngón cái bấm vào trung ương, các ngón khác đều duỗi thẳng.

Ngọc Hoàng ấn: Ngón cái của tay trái chấp vào cung Ngọ đến Đoài, cung Tỵ, Mùi, Thân duỗi thẳng.

Thái Thượng ấn: Hai cung Thân xuyên vào trong, cung Tý ra ngoài cung Sửu, hai cung Mùi móc vào hai cung Thân, hai cung Tỵ gập lại, hai ngón cái chấp ra ngoài cung Thìn tới Trung cung.

Giáng tướng binh ấn: Hai cung Thân xuyên vào trong hai cung Tý, Sửu. Hai cung Tỵ móc lấy hai cung Thân. Hai ngón cái chấp ở Ngọ. hai cung Mùi duỗi thằng. Chú rằng: “Úm Tề Thiên Đại thánh tật tốc giáng (Từ Tý tới Mùi, mỗi chữ 1 quyết, 1 thuận 1 nghịch). Úm Đô Thiên Đại thánh tật tốc giáng (từ Sửu đến Thân lại nghịch về Sửu). Úm Huyền Thiên Đại thánh tật tốc giáng (từ Dần tới Dậu lại nghịch về Dần).Úm (quyết Dậu) hồng (quyết Tuất) hồng (quyết Hợi) vạn (quyết Tý) Phật (quyết Sửu)vạn (quyết Dần) thánh (quyết Mão) vạn (quyết Thìn) chúa (quyết Tỵ) vạn (quyết Ngọ)tiên (quyết Mùi) vạn (quyết Thân) thần (quyết Càn) vạn (quyết Khảm) tướng (quyết Cấn) vạn (quyết Chấn) binh (quyết Tốn) tật (quyết Ly) tốc (quyết Khôn) giáng (quyết Đoài).

Hội đồng ấn: Hai tay hợp lại, ngón cái chấp vào cung Tý phóng ra.

Phục dĩ:

“Thánh đạo chí cao chí đại, cảm nhi toại thông. Nhân tâm khắc kính khắc thành, cầu vô bất ứng. Dục thông tam giới chi thượng, tu bằng ngũ phần chi hương. Cung nghênh pháp giá dĩ lai lâm, nguyện lịch vô từ nhi khẩn đảo. Thần mỗ Đàn mỗ cẩn thỉnh:

Chư Phật chư Thiên, chư tiên chư thánh, chư chúa chưa thần, chư tướng chư ti, liệt vị tổ sư, các quan binh bộ, thượng đàn trung đàn hạ đàn, liệt vị thánh tướng, hộ pháp phụ pháp vệ pháp liệt vị chân quân. Vạn vạn hùng binh, thiên thiên lực sỹ. Phi đằng vân giá, giáng phó đạo tràng. Trượng thử chân hương, phổ đồng cúng dường. Tư cứ: Đại Nam quốc, tỉnh phủ huyện tổng xã mỗ, thiện đàn mỗ, đệ tử mỗ đẳng, khể thủ quy y, trần tình khiếu tự. nãi ư mỗ niên nguyệt nhật sở bị (Tùy theo việc mà thay đổi, không câu thúc. Ví như Cầu tự thì nói: “nãi tự sắc cầm hợp hài, hùng ngột vãn trưng, lự hoặc nội tà ngoại sùng, túc trái tiền duyên, nhiễu hại sinh nhân, trí nan dưỡng dục…) dục bằng thánh lực dĩ khu tà, tu dụng linh phù nhi yểm trấn. Do thị cẩn thủ kim nguyệt cát nhật, kiền phục mỗ đẳng, y vu mỗ xứ, thu thiết.

Download Vạn Pháp Thần Thông – Pháp Sư Huyền Trí.PDF

Nên xem: Bộ 30 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 200.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

Lục Trí Tây Du – Pháp Sư Huyền Trí


Lục Trí Tây Du 
Dịch: Pháp Sư Huyền Trí
NXB Linh Quang Bảo Điện 2015
104 Trang

Sách kể về Đức Thế Tôn lập Bách Thần hội nghị bàn về lục trí. Các thần thắc mắc sao mà Phật Tổ có nhiều phép nhiệm màu vậy. Ngài trả lời là do ta luyện phép Lục Trí mà có.

Cuốn “Lục Trí tây du” có được cũng là một kỳ duyên. Trước khi dẫn tích về nội dung quyển sách này thì tôi cũng xin có đôi lời mà tôi có được sách này.

Có thời gian tôi về hành lễ tại chùa Bóng (tức chùa Quang Minh – Thanh Miện – Hải Dương) thì có nghỉ lại chùa. Trụ trì chùa là anh con bác, nên khi có việc của chùa thì chúng tôi hay lui tới để chấp tác.

Đây là ngôi chùa cổ, chưa biết là có từ khi nào, lúc tôi đến thì chùa đã quá cũ, từ Tam Bảo đến nhà Tổ đều xuống cấp. Khó khăn lắm mới quyên góp công đức để xây được ngôi Tam Quan và một đoạn hàng rào để trâu bò không vào phá chùa.

Hậu bi (bia đá) có ghi chép lại là chùa có một cái giếng. Thời vua Càn Long của nước Tàu sinh ra thì có cái vết ma dại cắn trên vai. Ông ta nằm mộng thấy có thần tiên mách bảo là phải sang Nam Quốc lấy nước giếng của chùa làng Bóng thoa lên sẽ hết. Nhà vua bèn truyền cho sứ giả thân chinh sang thỉnh nước về để lau vết ma dại; quả nhiên là hết.Ông ta lại được thần tiên mách bảo là phải tạc ba pho tượng Phật để thờ phụng nơi này. Bèn cho 400 lượng bạc để tạc tượng. Người nhận làm do tham lam nên đã bớt hết số bạc đi mà dùng mấy nén làm mấy pho tượng đá xấu cho chùa. Hiện nay ba pho tượng đó vẫn còn.

Hôm ấy là ngày mùng 8 tháng giêng, tôi cùng các thầy từ chùa Hói (tức chùaLinh Ứng) sang bên chùa Bóng để cúng sao. Hôm ấy do số nhương chủ quá nhiều nên chúng tôi phải ở lại.

Đêm tôi không ngủ được, bèn đi ra giếng nước lấy nước rửa mặt. Rửa xong thầy có vị thần linh hiện lên trước mặt và nói: “Ngươi có duyên với hai cảnh chùa này ta đặt tên cho bản điện của ngươi là Linh Quang Bảo Điện (là lấy hai chữ đầu của chùa Linh Ứng và chùa Quang Minh), ngày mai vào kho gỗ chùa Linh Ứng mà lấy bảo khí”. Hôm sau, tức ngày 9 âm chúng tôi về chùa Hói. Kho gỗ chùa Hói là số gỗ mua nhà cổ về dựng chùa, nhưng chưa có tiền làm nên phải xếp vào một cái kho cũ. Chẳng ai vào đây bao giờ, chỉ có mấy con mèo ở nên nhà chùa cứ gọi là nhà mèo. Tôi vào tìm mãi thì thấy 1 pho tương Độc Cước và vài ba quyển sách trong đó có cuốn “Lục Trí tây du” này. Pho Độc Cước không còn nguyên vẹn, hiện nay tôi vẫn thờ tại bản điện. Các cuốn sách thì chỉ duy có cuốn sách “Lục Trí tây du” này là còn được nguyên vẹn.

Nay, thấy có duyên lành bèn dịch sang Tiếng Việt để thỏa chí với đạo và cũng để làm tư liệu để các đồng đạo làm phương tiện trên con đường làm đạo.

Xét toàn diện thì cuốn này là một cuốn sách làm bùa cao cấp, người mới nhập đạo không thể hiểu được; tôi cũng nhiều lần cố ý tìm hiểu. Nhưng mãi tới 10 năm nay mới đủ duyên để chuyển thể và lĩnh hội được các pháp thuật của nó.

Tên đầy đủ là “Nhất tích tam bách tam thập lục trận lúc trí tây du” nghĩa là: Một truyện vể 336 trận lục trí tây du. Xem trong sách thì không thấy 336 trận nào cả.

Sách kể về câu chuyện của đức Thế Tôn lập Bách Thần Hội Nghị (hội nghị các thần) bàn về Lục trí. Các thần thắc mắc sao mà Phật Tổ có được nhiều phép mầu nhiệm vậy. Ngài trả lời là: do ta luyện phép Lục Trí mà có. Các thần lại hỏi: Ngài học phép để làm gì? Phật Tổ trả lời: Vì ta muốn nơi nào ta cũng độ được, cứu nước giúp dân.

Vấn đề trong sách xoay quanh việc luyện Phép Thiên Cương và 6 chữ “Úm ma ni bát minh hồng”; Xoay quanh 21 chữ và 3 chữ Thiên – Địa – Nhân. Qua hành đạo Huyền Trí phát hiện ra rằng 21 chữ này nằm trong lòng bàn tay, biến hóa khôn lường bao gồm 12 địa chi ( từ Tí đến Hợi) và 8 Cung (từ Càn – đến Đoài) và 1 cung Trung Ương.

Sách này viết rất ngắn gọn và tổng quát nên tôi sẽ có những phần giải thích sâu về ý nghĩa và phương pháp để cho người đọc có thể nắm được. Tôi rất mong được sự ủng hộ về mọi mặt của chư vị để tôi có được nhiều điều kiện thuận lợi trên con đường hành đạo.

Một hạt cát nhỏ không làm nên sa mạc, nhưng không có cát thì không thể thành sa mạc. Biển học là bao la

Download Lục Trí Tây Du – Pháp Sư Huyền Trí.PDF

Nên xem: Bộ 30 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 200.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

Phù Chú Chi Học Đại Toàn (Phù Pháp Nhập Môn) – Huyền Trí


Phù Chú Chi Học Đại Toàn (Phù Pháp Nhập Môn) 
Dịch: Pháp Sư Huyền Trí
NXB Linh Quang Bảo Điện 2015
164 Trang

Xin trân trọng thông báo:

Hiện nay chúng tôi đã hoàn thành xong bản dịch sách “Phù chú chi học đại toàn” và đổi tên thành sách “Phù Pháp nhập môn” 


Sách này chuyên dụng cho những ai mới hoặc chuyên nghiên cứu về bùa chú
Sách gồm 164 trang.
 

Bao gồm 6 thiên:
Thiên thứ nhất : Viết về quỷ thần và thần thánh, sự giao thông giữa người và quỷ thần, đời sống của quỷ thần, lý giải sự sinh tử của con người.


Thiên thứ hai : Viết về bí quyết giao thông giữa con người và quỷ thần, các phép giao thông với quỷ thần, các dụng cụ trong việc giao thông với quỷ thần, các phương pháp giao thông với quỷ thần. Các vật làm phép và cách dùng.


Thiên thứ ba : Yếu quyết việc học bùa chú, bí quyết học bùa và những điểm cốt yếu của bùa chú, các hình thức bùa lệnh, các dạng thức của bùa, bí quyết luyện chú, các vẽ bùa và phép tế bùa, các tầng thức của bùa chú.


Thiên thứ tư : khí vật để giao thông với quỷ thần, vật dụng vẽ bùa, liên kết giữa bùa và con người và thần thánh, các phép làm kết hợp cùng bùa chú.


Thiên thứ năm : các loại bùa chú và công dụng của các loại bùa, các loại ấn triện và ấn thức trong bùa chú, có phần nói về bùa chú một số nơi.


Thiên thứ sáu : nói về chọn ngày giờ trong việc làm làm bùa chú.


Download Phù Chú Chi Học Đại Toàn (Phù Pháp Nhập Môn) – Huyền Trí.PDF

Nên xem: Bộ 30 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 200.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

Vạn Pháp Quy Tông – Pháp Sư Huyền Trí


Vạn Pháp Quy Tông 
Dịch: Pháp Sư Huyền Trí
NXB Linh Quang Bảo Điện 2015
350 Trang

Sách khoảng 350 trang, gồm 5 quyển. Đây là bản dịch mới nhất, đầy đủ nhất. Nội dung sách nói về các phương pháp lập đàn thỉnh tiên giáng bùa, các làm bùa và những bí thuật của Huyền Môn.

Vạn Pháp Quy Tông !!! bản sách này ai từng không nghe, hoặc là một lần xem qua, hoặc là các bản chữ Hán, hoặc là các bản viết tay; người có cơ may thì được coi đủ cả bộ, người ít duyên thì cũng được vài trang; hoặc cũng từng nghe những lời truyền tụng. Nếu đã thích học môn huyền thuật hay văn hóa dân gian Trung Quốc, thì sách này được nhắc đến đầu tiên. Tác giả là Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương đã là người thiên cổ, nhưng sách Vạn Pháp Quy Tông này vẫn không ngừng được đón nhận, càng khẳng định vị trí không thể thiếu trong huyền môn của nó.

Xưa nay có nhiều bản dịch chạy theo dòng thời gian. Đơn cử, trước năm 1975. Vạn Pháp Quy Tông đã xuất hiện ở Huế do vài vị Đại Đức tu hành phỏng dịch; nhưng cũng không phổ biến rộng rãi vì nhiều lý do. Bản dịch Việt ngữ lúc này mới chỉ là bản viết tay cũng chỉ lưu truyền có giới hạn. Trong Sài Gòn, khoảng năm 1970 thì bản này được Việt hóa toàn bộ, tuy nhiên lúc này cũng có nhiều bản dịch khác nhau nữa hoặc có những sách tương tự như nội dung cuốn sách này.

Hiện nay, ngay tại Trung Quốc hoặc Đài Loan cũng có nhiều bản Vạn Pháp Quy Tông khác nhau. Những cuốn sách này vượt ngoài tầm tay của giới Huyền Môn nước ta, phần cũng vì địa lý mà phần cũng vì ngôn ngữ bất đồng.

Vài chục năm về trước, từng xuất hiện một bản Vạn Pháp Quy Tông khá đầy đủ, được coi là bản Vạn Pháp Quy Tông chính thống, bản này hiện nay vẫn còn được lưu truyền. Hoàn cảnh lúc đó khiến nó phải ra đời vội vã, là bản quay rô-nê-ô, chữ đánh máy nhòe nhoẹt, lỗi địch lỗi viết rất nhiều, lại có những phần dịch quá tối nghĩa, khiếm khuyết nhiều đoạn bí ngữ quan trọng, đặc biệt những hình phù trong đây không rõ ràng hoặc không chú thích cụ thể; khiến người đọc lúng túng, mất phương hướng… cho đến trước khi có được bản dịch này chúng tôi vẫn mong muốn có được một bản dịch hoàn thiện hơn.

Lúc thầy Quang Tịch đưa cho tôi coi vài chục dị bản Vạn Pháp Quy Tông và có ý biên dịch lại, tôi không khỏi băn khoăn. Bản thân tôi cũng từng “đánh vật” với sách này trong suốt một thời gian dài, nên rất lo ngại bản dịch này không hơn được bản dịch trước. Hơn nữa, trên mạng cũng có mấy vị lăm le muốn dịch; nhưng chưa thấy ai dịch hoàn chỉnh, hầu như chỏ có mấy trang bỏ dở. Chỉ sau một ngày sau khi thầy Quang Tịch đưa tôi bản thảo, tôi đã đọc được hết tất cả 5 cuốn trong đó và phải khẳng định: Đây là bản dịch hoàn hảo nhất. Bản “Tân dịch Vạn Pháp Quy Tông” này ra đời đã bổ khuyết tất cả những gì mà các bản dịch trước đó chưa đáp ứng. Phải chăng, đó là sự tham khảo và đúng kết tinh hoa của tất cả các bản Hoa ngữ từng có.

Phần các hình bùa trong sách cũ được đăng rất mờ nhạt, có lẽ lý do chính là các thầy viết lại đó không có chuyên môn; nay được hoàn thiện lại, thậm chí có cả những bản bổ sung đối chứng. Phần hình bùa cũng được đánh số để người đọc không thể lầm lẫn bàu này với bùa kia. Các chương phiên dịch rất gần gũi và dễ hiểu đối với người Việt, không có tính chất ngôn ngữ địa phương, tuy nhiên vẫn không mất đi vẻ cổ điển trong ngôn ngữ Hán Việt. Các chương cũng tách bạch rõ ràng và cái chính là chúng được dịch sáng nghĩa. Ví dụ: chương nhâm độn, giúp chúng ta hiểu hơn về thuật Thiên văn – thời gian độn thức, hoặc thuật tiên đoán để mà có thế áp dụng ngay trong cuộc sống mưu sinh hiện tại. Điều lo ngại của tôi khi nghe thầy Quang Tịch dịch bản này còn ở chỗ: bản dịch cũ có nhiều phần Hán Việt khó hiểu, khiến cho người đọc bối rối; và thật đáng mừng là bản dịch này đã khắc phục hết các yếu điểm ấy, và cũng không để mất đi sự oai linh của chú pháp.

Bản dịch này, không những có thể dành cho những ai yêu thích văn hóa cổ truyền, những ai muốn tham khảo tâm linh mà còn là cẩm nang gối đầu giường cho những hành giả thực sư yêu thích học thuật và chứng nghiệm trong quá trình hành pháp. Ví như, trong số hàng loạt bùa thỉnh thần, hành giả có thế rút ra đạo bùa nào mà mình muốn dùng để thỉnh vị thần tiên nào đó, vì không nhất thiết phải thỉnh hết các chư thần trong đó. Có những bùa đuổi hung thần có thể trừ tà ma – âm khí, có những bùa trị bịnh dễ nhớ dễ làm có thể thực hành trong lúc thiếu thuốc xa thầy.

Càng quý ở chỗ: rõ ràng cho những phần dạy về luyện khí cho mọi người và đặc biệt hữu ích cho hành giả trong suốt cuộc đời hành đạo.

Giá bán sách này: tôi cho là mềm mại, dễ cho túi tiền của tất cả người bạn huyền môn, tính ra cũng chỉ cao hơn giá photocopy một chút. Bạn có thể mang đi bất cứ nơi nào bạn cần, đọc bất kỳ nơi nào muốn đọc. Khi cần không cần phải có máy vi tính để xem, khi cần trao đổi với bạn hữu huyền môn cũng lật ngay trang đó mà luận, thậm chí có thể lót tờ giấy xuống là vẽ được ngay đạo bùa không sai 1 nét, có thể giữ được tính linh của bùa.

Khi xưa dùng bản cũ, làm ròng rã suốt 100 ngày mà không ứng nghiệm, than thở với mấy bậc tiền bối, ông bảo: Không phải không có nghiệm mà là đọc sái nghĩa, bùa thì thiếu nét lem nhem, quỷ thần nào mà thực thi; giống như chu cấp hành trang mà không đúng chỗ xài, kêu múc nước thì lại thành xúc đất!!! Không đúng cách nên không thành là lẽ thường tình làm vậy.

Ấy trong vài tháng trước, có bản thảo của bản dịch này đem ra thực hành lại phép xưa theo như văn chỉ và phù thức trong đây; quả nhiên, dự trù trong vòng 49 ngày mà 30 ngày đã thấy ứng nghiệm. Lòng hân hoan xiết tả, thật như Đức Phật từng dạy: “Các pháp ứng nghiệm, ai có thực thi, người ấy tự rõ biết với pháp, như kẻ uống nước nóng hay lạnh, tự mình hay đó vậy”.

Ước mong bạn đọc thành công, dù ít nhiều cũng thấy công lao người xưa lưu truyền lại hậu thế. Khen cho người công phu soạn thảo bản này, văn tự, bùa bèn, phương pháp, dẫn nhập, lưu xuất rõ ràng, văn phong mạch lạc, ngôn từ phóng khoáng, … không chỉ là công sưu tầm phiên dịch, không chỉ là lòng yêu mến huyền thuật mà còn là ngọn Đại Hải Đăng chiếu lên biển huyền thuật bao la mịt mùng

Hãy xem bản dịch này, và đối chiếu với các bản dịch trước, chư vị sẽ thấy nhiều mục bí hiểm được phơi bày giống như giơ cái chén vừa úp lên, và khảng khái khẳng định: A!!! thì ra là như vậy.

Download Vạn Pháp Quy Tông – Pháp Sư Huyền Trí.PDF

Nên xem: Bộ 30 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 350.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn Chủ Huyền Trí


Sách Huyền Thuật Bùa Chú
Biên soạn: Ðàn Chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)
NXB Linh Quang Bảo Điện 2014
30 Quyển

TSCB đã sưu tầm đủ 30 cuốn sách huyền thuật bùa chú là: Vạn Pháp Quy Tông, Phù Pháp Nhập Môn, Lục Trí Tây Du, Vạn Pháp Thần Thông, Viên Quang Chân Truyền Bí Kíp, Kỳ Môn Độn Giáp Thần Phù, Cầu Tài Bí Pháp 1, Cầu Tài Bí Pháp tập 2, Thất Sơn Thần Phù 1, Thất Sơn Thần Phù 2, Thuật Số, Chúc Do Khoa, Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn, Phù Chú Giảng Minh, Linh Phù Toản Yếu, Diên Quang Tập , Vạn Pháp Thần Phù, Mao Sơn Đạo Thuật, Thích Ca Hành Táng, Phù Chú Diệu Thuật Bí Pháp, Lục Giáp Thiên Thư, Tam Giáo Chính Độ Tập Yếu, Khai Quang Điểm Nhãn, Tây Dương Bí Lục, Tam Giáo Chính Độ Thực Lục, Thủy Lục Chư Khoa, Bùa Ngải Thái Lan Quyển 1 – Pháp Thuật Hoàng Gia Thái Lan, Bùa Ngải Thái Lan Quyển 2 – Kumarnthoong, Bùa Ngải Thái Lan Quyển 3 – Bùa Yêu, Phù Thủy Chi Nam – Trịch Sai Văn1. Sách Vạn Pháp Quy Tông

Sách gồm 350 trang, gồm 5 quyển. Đây là bản dịch mới nhất, đầy đủ nhất. Nội dung sách nói về các phương pháp lập đàn thỉnh tiên giáng bùa, các làm bùa và những bí thuật của Huyền Môn.

Xem chi tiết

2. Sách Phù pháp nhập môn

Sách gồm 165 trang. Là sách hướng dẫn cho những người mới bắt đầu nghiên cứu về bùa chú. Sách là lời giải thích những nguyên lý cơ bản của bùa chú, cách thực hành và các phương pháp làm linh bùa chú.

Xem chi tiết

3. Sách “Lục trí tây du”

Sách còn có tên là “Nhất tích lục trí tây du 336 trận Đại thần thông pháp”. Tương truyền do Từ Đạo Hạnh – Thánh tăng thời Lý, truyền lại. Sách gồm 100 trang. Sách nói về đại hội bách thần do Phật tổ thành lập. chủ yếu nói về Lục tự đại minh thần chú. Là sách kết hợp giữa phái Chân Ngôn Tông (Mật tông) của đạo Phật và phái bùa chú Việt Nam.

Xem chi tiết

4. Sách Vạn Pháp thần thông

Gồm 52 trang, hướng dẫn cách thỉnh bùa, lập đàn và những phương pháp làm bùa cùa giới Phù Thủy Bắc bộ.

Xem chi tiết

5. Sách Viên quang chân truyền bí kíp

Gồm 200 trang. Sách viết về phương pháp dùng thuật Viên Quang để hỏi về quá khứ vị lai.

Xem chi tiết6. Sách Kỳ Môn Độn Giáp Thần phù

Sách gồm 200 trang. Tương truyền sách của Cửu Thiên Huyền Nữ truyền lại. Sách chuyên dùng phù chú trong thuật kỳ môn binh pháp.

Xem chi tiết

7. Sách Cầu tài bí pháp 1

Sách gồm 146 trang. Là pháp môn cầu tài và những lý luận cơ bản về tài vận.

Xem chi tiết

8. Sách Cầu tài bí pháp 2

Là pháp môn cầu tài và chuyên sâu hơn về tài vận.

Xem chi tiết

9. Sách Thất Sơn thần phù 1 (Lỗ Ban núi)

Bùa chú Thất Sơn là một hình thức khí công ngày xưa, bệnh tà ma là một danh từ ám chỉ bệnh thần kinh của ngày nay, khi xưa khoa học chưa tỏa sáng nhiều ở xứ ta nên lấy tâm thuật làm tâm lý mà trị tâm ma sầu vậy…

Sách gồm 155 trang. Là những phần viết về Phép Thất Sơn Thần Quyền. Từ nguồn gốc đến phần nhập môn- trung cấp. Sách do pháp sư vùng Thất Sơn (Bảy Núi An Giang) cung cấp.

Xem chi tiết

10. Sách Thất Sơn thần phù 2 (Lỗ Ban núi)


Sách gồm 155 trang. Là những phần viết về Phép Thất Sơn Thần Quyền. Từ nguồn gốc đến phần nhập môn- trung cấp. Sách do pháp sư vùng Thất Sơn (Bảy Núi An Giang) cung cấp.

Phù chú phần trung cấp của Thất Sơn cần đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và nỗ lực hơn của người môn sinh đã luyện qua nhiều phép tắc trong phần hạ sư, mấy bùa này ảnh hưởng hơn trong ngũ hành sinh khắc và cảnh giới vô hình, luyện những phần này pháp sư có thể thực hành được cả hai khía cạnh hắc và bạch….


Xem chi tiết11. Thuật số

Sách này viết về thuật tính số đặc biệt của môn tính số. Phần lớn được rút gọn để quý vị dễ đọc, dễ hiểu

Xem chi tiết

12. Sách Chúc do khoa

Là sách của tổ Hiên Viên chuyên viết về 13 khoa trị bệnh cổ.

Xem chi tiết

13. Thần tiêu ngọc cách công văn

Là những sắc điệp ấn triện trong việc truyền độ đệ tử.

Sớm gấp tầm sư học đạo, khai mở huyền cơ để đắc được diệu đạo Chính chân vô thượng. Trước cầu thánh cung diên thọ, tung hô cơ nghiệp muôn đời. Phật nhật rạng soi, tôn nghiêm trùng đài bảo tọa. Thứ tới, nguyện cho Tứ ân, Tam hữu về nơi phúc cảnh siêu sinh. Thất tổ Cửu huyền, dâng hoa sen mà niềm vui tột đỉnh. Kinh chủ cùng Phật tử mười phương, duyên lành tốt đẹp, viên thành quả phúc. Phật hộ, Pháp hộ, Tăng hộ, trải bốn mùa khang ninh. Trời hộ, Thánh hộ, Thần hộ, độ ngàn thu cát khánh.

Xem chi tiết

14. Phù chú giảng minh

Là những giải thích thắc mắc trong lỉnh vực bùa chú, có những câu trả lời mà lâu nay chưa ai giải đáp được.
Xem chi tiết


15. Linh phù toản yếu trùng tang


Sách của Tam giáo, chuyên viết về các vấn đề trùng tang, từ các khoa cúng đến các phương pháp giải quyết.
sách gồm 165 trang, in trên giấy tốt.


Xem chi tiết

16. Diên Quang Tập

Pháp môn an tâm – điểm nhãn – khánh tán

Khai quang, Hô thần nhập tượng, yểm tâm tượng trong Đạo Phật.

Sách gồm 3 phần: Bản nguyên chữ hán, bản dịch theo sách, và bản tiếng việt đã chỉnh sửa.
Sách gồm 341 trang.

Xem chi tiết

17. Vạn Pháp Thần Phù

Các phép thuật, bùa chú bí truyền của các phù thủy miền bắc.

Xem chi tiết

18. Mao Sơn Đạo Thuật

Sách Phù chú, phép thuật của phái Mao Sơn

Cái hay của sách này là giới thiệu thêm nhưng pháp môn của các vùng miền khác như Mã Lai, Nam Dương. Như vậy trên các con thuyền buôn từ Trung Hoa đã có them những vị pháp sư đi để giữ bình yên cho chuyến hàng, và hẳn có sự giao thoa giữa văn hóa bùa chú của Trung Hoa và các dân tộc khác.

Cái đặc biệt của sách này là các hình bùa đơn giản, dễ học và dễ nhớ, lai ứng dụng vào những việc rất gần gũi với cuộc sống thường nhật. Cầm cuốn sách này, chúng ta lại tiếp tục bước vào một kho tàng kiến thức hiện đang thịnh hành.
Xem chi tiết

19. Thích Ca Hành Táng

Sách viết về Lễ nghi, văn tế thủ tục tang táng theo đạo Phật

Xem chi tiết


20. Sách Phù Chú Diệu Thuật Bí Pháp

Bùa là tâm bùa, ấn là tâm ấn

Xem chi tiết

21. Lục Giáp Thiên Thư

Gồm 7 quyển: Thiên độn thần thư, Lục giáp thiên thư – Hoàng Đế Bảo Điển, Lục Giáp Thiên Thư – Kỳ môn bảo điện, Lục Giáp Thiên Thư – Chúc do bảo điển, Lục Giáp Thiên Thư – Mộng thuật bảo điển, Lục Giáp Thiên Thư – Thần quỷ bảo điển, Lục Giáp Thiên Thư – Đàn nghi bảo điển.

Xem chi tiết

22. Tam Giáo Chính Độ Tập Yếu

Sách Thọ mai gia lễ là dùng cho tang quyến, còn sách này chuyên dùng cho các pháp sư đến hành lễ giúp việc tang táng.

Nếu mà nói về “Thích Ca chính độ thực lục” là sách hàng đầu về việc tang táng hành trì theo pháp của Phật Giáo thì hai bản “Tam giáo chính độ thực lục” và “Tam giáo chính độ tập yếu” là bản cẩm nang hành trì số một trong phép tang táng của Tam Giáo (Khổng – Lão – Thích). Cũng không nêu hiểu là cứ dùng “Thọ Mai gia lễ” là được, Sách Thọ Mai là dùng cho tang quyến, còn các sách này chuyên dùng cho các pháp sư đến hành lễ giúp việc tang.


Xem chi tiết 


23. Khai Quang Điểm Nhãn

Sách về KHAI QUANG ĐIỂM NHÃN KHOA NGHI

“Nhật cát thời lương, thiên địa khai trương, lương cát thời nhật, mỗ mỗ thần danh, khai quang điểm nhãn, vạn sự cát xương”.

Xem chi tiết

24. Tây Dương Bí Lục

Pháp thuật huyền bí của Moses, được biết đến như là Những tinh hoa pháp thuật của các nhà thông thái Do Thái cổ, rút ra từ sách có những họa tiết cẩn trên đá, trong kinh điển Kabbalah và kinh Talmud nói về điều lành của nhân loại. (Chuyển dịch từ tiếng Đức, dịch nguyên bản, theo bản cổ)

Xem chi tiết

25. Tam Giáo Chính Độ Thực Lục

Độ nhân vô lượng. Phúc cho nhà, phúc cho nước, phúc đến sinh dân; Độ cho con, độ cho cháu, độ khắp nòi giống.
Xem chi tiết


26. Thủy Lục Chư Khoa

Khởi duyên việc khắc lại Thủy Lục khoa nghi.

Vốn là sáu tập ba mươi quyển, tùy cơ mà lưu lại giáo pháp, đối đời điển diệu vô phương.

Vì vậy Bản Sơn và Tuệ Chiêu tổ sư ta, vào năm thứ hai mươi mốt niên hiệu Minh Mệnh, vâng lời di giáo, ban ra khắc in để rộng truyền, lợi ích cùng người, ơn nhuần khắp hết.

Khổ nỗi trong khoảng năm Nhâm Thân, chẳng may gặp phải binh lửa, bản cũ thất truyền không có cách nào lưu lại được. Vì thế mà những người trong môn phái, khắc lại thiện bản để tưởng nhớ di phong của các tổ; kế đến là ban rộng khoa nghi để mở vận ngầm duyên pháp.

Ngoảnh trông cũng phải lắm thay!

Xem chi tiết

27. Bùa Ngải Thái Lan Quyển 1 – Pháp Thuật Hoàng Gia Thái Lan

Cho đến trước khi bộ sách pháp thuật Thái Lan này ra đời thì cũng có nhiều thầy ứng dụng rất thành công các bộ bùa phép Thái Lan tại Việt Nam. Nhưng, tất cả đều chỉ là manh mún nhỏ lẻ và chưa có một hệ thống chuẩn xác.

Xem chi tiết: http://www.tusachcuaban.com/2016/10/bua-ngai-thai-lan-xiem-la-phu-mat-huyen-tri.html

28. Bùa Ngải Thái Lan Quyển 2 – Kumarnthoong

Kuman Thoong, tức là tiều đồng vàng (Kuma Rạ Thoong), nhân vật trợ giúp chủ yếu về mặt tâm linh huyền bí mà không thấy được.

Hiện nay, làm nghề kinh doanh, thượng mại gặp nhiếu vấn đề khó khăn về mặt kinh tế, tổng số giá bán hàng đã giảm từ nhiều nguồn vốn, giá sinh hoạt cũng ngày càng gia tăng. Tôi từng khuyên các học trò rằng: nếu con muốn giàu có hơn người khác, thời con sẽ phải làm việc vất vả hơn họ. Như người chúng ta thường làm việc mỗi ngày 8 tiếng, bạn phải làm từ 10-12 tiếng mới có thể khá hơn họ. Và tôi hướng dẫn bạn 3 bí quyết sẽ giúp cho mau làm giàu, tức là:

Xem chi tiết: http://www.tusachcuaban.com/2016/10/bua-ngai-thai-lan-xiem-la-phu-mat-huyen-tri.html

29. Bùa Ngải Thái Lan Quyển 3 – Bùa Yêu

Tên nguyên bản: Bùa hộ mệnh thượng đỉnh cho tình yêu. Hợp với nền hi vọng trong tình yêu sẻ hợp với nền hi vọng đủ điều.

Tôi có đọc một số nội dung liên hệ tới tình yêu trên Internet thích một khuôn máy in đến tình yêu đáng được nghe nhiều
“con người sanh ra giữa cuộc sống đơn điệu, mỗi người đều có một trái tim, khi hai người gặp nhau, ta biết rằng 1+1có thể bằng với 1 nhưng cuộc sống đơn điệu ấy mất đi cỡ nho nhỏ không lớn hơn một năm làm cho ta sống chung với nhau trên đời này. Bộ phận đánh vần với một chữ dễ hiểu dùng thay cho lời nói ”, “yêu”có thể là hình ảnh đẹp.

Xem chi tiết: http://www.tusachcuaban.com/2016/10/bua-ngai-thai-lan-xiem-la-phu-mat-huyen-tri.html


30. Phù Thủy Chi Nam – Trịch Sai Văn

Phù Thủy Chỉ Nam: Có cả phép đánh đồng thiếp, nghĩa là vào âm phủ tìm hồn người thân, có cả khoa Luyện ma thần Tầu, các phép sai quan tướng âm binh…

Xin chào các độc giả thân thiêt của TSCB!

Như vậy, lần lượt trên tay các bạn đang là nhưng bí bản phù thuật viết chi tiết bằng chữ quốc ngữ; điều mà tiền lệ chưa từng có.

Thật ra, những bản linh phù này có thể viết bằng tiếng pháp, tiếng anh, tiếng đức hay bất cứ một ngôn ngữ nào trên thế giới… vấn đề chính là phương pháp có thể truyền tải được các kiến thức trong đây mà thôi.

Xem chi tiết: http://www.tusachcuaban.net/san-pham/phu-thuy-chi-nam-trich-sai-van-huyen-tri/

MUA SÁCH GIẤY

Giá cũ: 6.000.000 vnđ (30 Cuốn)
Giá mới: 4.900.000 vnđ (30 Cuốn)
Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com