Hàn Phi Tử – Hàn Phi (Nguyễn Hiến Lê)


Hàn Phi Tử
Tác giả: Hàn Phi
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
NXB Văn Hóa 1994
695 Trang


Hàn Phi là tư tưởng gia cuối cùng của thời Tiên Tần, tập đại thành các pháp gia (các nhà cho rằng trị nước, dùng pháp luật có hiệu quả hơn, là những người chủ trương pháp trị, trái với Khổng, Mặc chủ trương nhân trị) trong 3-4 thế kỷ, nên trước khi giới thiệu đời sống và tư tưởng của Hàn Phi, chúng tôi ôn lại hai thời Xuân Thu và Chiến Quốc về phương diện xã hội, chính trị và học thuật, lược thuật tư tưởng và chính sách của các pháp gia trước Hàn Phi: Quản Trọng, Tử Sản, Lý Khôi, Ngô Khởi, Thân Bất Hại, Thận Đáo, Thương Uởng.Ba điểm chính trong học thuyết của Hàn là:


– Trọng cái thế: Người cầm quyền không cần phải hiền và trí, mà cần có quyền thế và địa vị. Hiền và trí không đủ cho đám đông phục tùng, mà quyền thế và địa vị đủ khuất phục được người hiền. Trọng thế thì tất nhiên trọng sự cưỡng chế: Vua nắm cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, và phải được tôn trọng triệt để, bắt chết thì phải chết.

– Trọng pháp luật: Mà pháp luật phải hợp thời, dễ biết dễ thi hành, phải công bằng.

– Trọng thuật trừ gian: Dùng người, điểm này rất quan trọng. Hàn đưa ra nhiều thuật tàn nhẫn rồi dùng nhiều cố sự để dẫn chứng, đại khái cũng như Kautilya ở Ấn Độ sau cuộc xâm lăng Ấn của Alexandre le Grand, một thế kỷ trước Hàn Phi; và như Machiavel, tác giả cuốn Le prince ở Ý cuối thế kỷ XV.

Học thuyết của Hàn giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, nhưng từ đời Hán ảnh hưởng của Hàn giảm nhiều, ảnh hưởng của Khổng học lại mạnh lên.

MỤC LỤC :

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: THỜI XUÂN THU VÀ CHIẾN QUỐC 
Chương I: TÌNH HÌNH XÃ HỘI
Chương II: CÁC PHÁP GIA TRƯỚC HÀN PHI
Quản Trọng
Tử Sản
Lý Khôi
Ngô Khởi
Thân Bất Hại
Thận Đáo
Thương Ưởng

PHẦN II: HÀN PHI: ĐỜI SỐNG VÀ TÁC PHẨM
Chương I: ĐỜI SỐNG
Niên biểu Hàn Phi
Chương II: TÁC PHẨM
1. Các bản từ trước đến nay
2. Nội dung tác phẩm

PHẦN III: HỌC THUYẾT HÀN PHI
Chương I: LỊCH SỬ QUAN
Chương II: XÃ HỘI QUAN: DÂN
Chương III: XÃ HỘI QUAN (tiếp): VUA
Phụ lục
Chương IV: XÃ HỘI QUAN (tiếp): QUỐC GIA
Chương V: THẾ Thuởng phạt
Chương VI: PHÁP
Tính cách của pháp luật theo Hàn Phi
Chương VII: THUẬT
A. Trừ gian
B. Dùng người
C. Thuật vô vi
KẾT

PHẦN IV: VĂN NGHỊ LUẬN CỦA HÀN

PHẦN V: TRÍCH DỊCH 
Thiên L: HIỂN HỌC
Phụ lục
Thiên XLIX: NGŨ ĐỐ
Thiên XL: NẠN THẾ
Thiên XLIII: ĐỊNH PHÁP
Thiên VII: NHỊ BÍNH
Thiên VI: HỮU ĐỘ
Thiên XLVIII: BÁT KINH (trích)
1. Theo tình người
2. Đạo làm chúa
3. Loạn do đâu mà dấy
4. Lập đạo
5. Giữ bí mật
6. Tham nghiệm lời nói
Thiên XVIII: NAM DIỆN
Thiên XLV: NGUỴ SỬ
Thiên XLVI: LỤC PHẢN
Thiên XVII: BỊ NỘI
Thiên IX: BÁT GIAN
Thuật thứ nhất là “(do kẻ) chung giường”
Thuật thứ nhì là (do kẻ) ở bên
Thuật thứ ba là (do bậc) cha anh
Thuật thứ tư là nuôi tai ương
Thuật thứ năm là do nhân dân
Thuật thứ sáu là ăn nói lưu loát
Thuật thứ bảy là dùng uy quyền và sức mạnh
Thuật thứ tám là do bốn phương
Thiên XIV: GIAN KIẾP THÍ THẦN (trích)
Thiên XIX: SỨC TÀ (trích)
Thiên XLVII: BÁT THUYẾT (trích)
Thiên XV: VONG TRƯNG
Thiên XXX: NỘI TRỪ THUYẾT THƯỢNG – THẤT THUẬT (trích)
Kinh 1. Tham khảo ý kiến
Kinh 2. Cương quyết trừng phạt
Kinh 3. Khen thưởng
Kinh 4. Nghe hết thảy từng người một
Kinh 5. Làm bộ như ra lệnh và ra lệnh giả
Kinh 6. Giấu điều mình biết rồi
Kinh 7. Nói ngược lại
Thiên XXXI: NỘI TRỪ THUYẾT HẠ – LỤC VI (trích)
Kinh 1. Quyền thế không thể giao cho kẻ khác
Kinh 2. Lợi mỗi bên khác nhau
Kinh 3. Giống nhau
Kinh 4. Việc có bề trái
Kinh 5. Quyền thế ngang nhau
Kinh 6. Sa thải và bổ dụng
Thiên XXXII: NGOẠI TRỪ THUYẾT TẢ THƯỢNG (trích)
Kinh 1
Kinh 2
Kinh 3
Kinh 4
Kinh 5
Kinh 6
Thiên XXXIII: NGOẠI TRỪ THUYẾT TẢ HẠ (trích)
Kinh 1
Kinh 2
Kinh 3
Kinh 4
Kinh 5
Kinh 6
Thiên XXXIV: NGOẠI TRỪ THUYẾT HỮU THƯỢNG (trích)
Kinh 1
Kinh 2
Kinh 3
Thiên XXXV: NGOẠI TRỪ THUYẾT HỮU HẠ (trích)
Kinh 1
Kinh 3
Kinh 4
Kinh 5
Thiên XXXVI: NẠN NHẤT (trích)
1. Trong chiến tranh phải lừa gạt quân địch
2. Trị dân không phải là đem thân mình ra làm gương để cảm hóa dân mà là dùng cái thế để trừng trị dân, sửa đổi họ
3. Thuật dùng bề tôi: Không cho một người kiêm nhiệm nhiều chức, không để cho bọn tả hữu ngăn cách vua với quần thần
4. Không có công thì không thưởng, không có tội thì không phạt
5. Vua phải giữ đạo vua, bề tôi phải giữ lễ bề tôi
6. Bề tôi mà khinh vua thì là loạn
7. Không tha kẻ có tội
8. Bề tôi phải trọng vua, làm sáng tỏ pháp luật, không được đòi vua tăng tước lộc cho mình
9. Có thuật thì dùng hai cận thần cũng không sao; không có thuật mà dùng họ thì họ sẽ tranh quyền nhau mà kết giao với nước ngoài, nếu chỉ dùng một thì người đó sẽ chuyên quyền giết mình
Thiên XXXVII: NẠN NHỊ (trích)
1. Hình phạt cần phải thích đáng, nhiều ít không thành vấn đề
2. Không có công thì không thưởng mà có tội thì phải phạt
3. Muốn tránh họa thì đừng làm, đừng cho thấy
4. Ngũ Bá (Tề Hoàn Công, Tống Tương công, Tấn Văn Công, Tần Mục công, Sở Trang công) sở dĩ thành công là nhờ sức của các vua lẫn bề tôi, chứ không phải của riêng bề tôi, hoặc của riêng vua
5. Trị nước không phải là việc dễ, nhàn, vì dù lựa được bề tôi giỏi rồi, cũng phải có thuật sai khiến họ, xét họ, đối phó với họ
6. Cần xét kỹ lý do rồi mới kết luận được
7. Vua không cần xông pha tên đạn mà cần biết cách thưởng phạt
Thiên XXXVIII: NẠN TAM (trích)
1. Phải trọng dụng kẻ cáo gian (tố cáo kẻ gian)
2. Không nên nghe lời tô điểm (giả dối, tự biện hộ) của bề tôi
3. Không để cho kẻ dưới lấn người trên, địa vị trên dưới phải phân minh
4. Làm cho dân vui, chọn người hiền và tiết kiệm, ba việc đó không cần bằng biết rõ bề tôi
5. Trị dân thì đừng cậy ở trí khôn của mình mà cứ theo pháp luật – Phải lấy vật trị vật, lấy người trị người
6. Trị nước chỉ nên dựa vào cái thế của mình thôi
7. Thưởng phạt mà chỉ căn cứ vào bề ngoài thì bề tôi gian dối sẽ gạt mình được
8. Pháp (luật) thì phải cho mọi người biết, thuật thì phải giấu mọi người
Thiên XXXIX: NẠN TỨ (trích)
1. Bề tôi và vua nên giữ phận mình
2. Vua nên sáng và nghiêm
3. Chưa đáng giận thì đừng tỏ sắc giận ra, chưa đáng phạt thì đừng tỏ ý muốn phạt ra
4. Dùng người thì tránh đừng dùng kẻ mình yêu mà không thực hiền
Thiên XXII: THUYẾT LÂM THƯỢNG (trích)
Tthiên XXIII: THUYẾT LÂM HẠ (trích)
Thiên XLI: VẤN BIỆN
Thiên XII: THUẾ NAN
1. Du thuyết khó ở chỗ hiểu được tâm lý đối phương
2. Những điều nên tránh để khỏi nguy hiểm tới thân
3. Những thuật để thành công
4. Dẫn cố sự để chứng minh
5. Phải xem vua yêu hay ghét mình; đừng làm trái ý vua
Thiên III: NAN NGÔN
Thiên XI: CÔ PHẪN
Thiên XIII: HOÀ THỊ

ĐỌC THÊM
A. TRÍCH “CHIẾN QUỐC SÁCH” (Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê)
Nguỵ sách I.1: TRÍ BÁ VÌ THAM VÀ KIÊU MÀ MẤT NƯỚC
Đông Chu sách 10: NGƯỜI ĐẤT ÔN KHÉO ĐỐI ĐÁP MÀ KHỎI BỊ GIAM
Sở sách IV.8 : THUỐC BẤT TỬ
Nguỵ sách I.2: NHẠC DƯƠNG ĂN THỊT CON
Nguỵ sách II.13: TRỒNG KHÓ, NHỔ DỄ
Tề sách I.3: NƯỚC VỚI CÁ
Sở sách IV.8 : THUỐC BẤT TỬ
Tần sách II.13: VUA TẦN ĐUỔI CÔNG TÔN DIỄN
Yên sách I.9: VUA YÊN NHƯỜNG NGÔI CHO TỬ CHI
Sở sách IV. 2: TRỊNH DỮU GHEN
A. TRÍCH “LIỆT TỬ VÀ DƯƠNG TỬ” (Nguyễn Hiến Lê)
Liệt tử II.15. ĐỪNG TỰ PHỤ
Liệt tử VIII. 15. ĐI TRẮNG VỀ ĐEN
C. TRÍCH “SỬ TRUNG QUỐC” (Nguyễn Hiến Lê)
Phái Pháp trị – Cực hữu vi

Xin mời các bạn download Ebook tại đây :

Dạng prc: Hàn Phi Tử – Hàn Phi (Giản Chi & Nguyễn Hiến Lê)

Dạng pdf: Hàn Phi Tử – Hàn Phi (Giản Chi & Nguyễn Hiến Lê)

Đọc thêm: Hàn Phi Tử – Hàn Phi (Phan Ngọc)

Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các Ebook và Audiobook post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.


MUA SÁCH GIẤY


Giá: 499.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

Quyển Sách Của Cuộc Sống – J. Krishnamurti


J. Krishnamurti không theo bất kỳ một tôn giáo nào, không phụ thuộc bất kỳ một tổ chức chính trị nào, ông dành cả đời mình chu du khắp thế giới nhằm rao giảng, rao giảng không vụ lợi, không vì bản thân, mà vì tất cả mọi người, mọi sắc tộc, mọi sinh linh trên thế giới.

<!– more –>

Đọc sách của Krishnamurti ta cảm nhận được một thế giới mới thật bao la, thật sâu rộng, thật thiêng liêng: một cái gì đó vượt khỏi phạm vi không gian và thời gian, một tư tưởng kết tinh giá trị văn hóa cao siêu sâu sắc. Ông chỉ ra con đường cho mọi người biết tự giải thoát tâm hồn mình khỏi mọi bế tắc trong cuộc sống, khỏi mọi buồn phiền và đau khổ của đời sống thường ngày. Giúp chúng ta tìm thấy nhiều niềm vui, sự bình yên và hạnh phúc.

Với quyển Sách Của Cuộc Sống –  Ngẫm Nghĩ Hàng Ngày Cùng Krishnamurti (The Book of Life – Daily Meditations with Krishnamurti) – Mỗi ngày trong năm, bạn sẽ được cùng Krishnamurti chiêm nghiệm sâu sắc về những đối tượng quanh mình, những ngọn cỏ, những bông hoa, những áng mây, những buổi chiều vàng… Đương nhiên, đối với những gì thiêng liêng thì không ai có thể trao tận tay cho bạn. Bạn, chính bạn, sẽ là người tự cảm nhận được nó, qua tâm hồn của mình, qua linh cảm của mình, qua khả năng cảm nhận siêu nhiên của con người…

Đây là một cuốn sách đáng đọc, một cuốn sách gối đầu giường dành cho những ai muốn tìm kiếm một cái gì đó vượt ra khỏi giới hạn của đời sống vật chất tầm thưởng, một cái gì đó nằm trong khả năng của con người mà con người vẫn chưa phát huy được.

Mục Lục :

Tháng 1

Tháng 2


Tháng 3


Tháng 4


Tháng 5


Tháng 6


Tháng 7


Tháng 8


Tháng 9


Tháng 10


Tháng 11


Tháng 12


Xin mời các bạn download Ebook (rtf) :

Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các Ebook và Audiobook post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.


MUA SÁCH GIẤY

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)

Email: noluckhongngung@gmail.com

Hàn Phi Tử – Hàn Phi (Phan Ngọc)


Hàn Phi Tử

Tác giả: Hàn Phi

Dịch giả: Phan Ngọc

NXB Văn Học Hà Nội 2005

587 Trang
“…Pháp luật không hùa theo người sang…
Khi đã thi hành pháp luật thì kẻ khôn cũng không thể từ, kẻ dũng cũng không dám tranh. Trừng trị cái sai không tránh kẻ đại thần, thưởng cái đúng không bỏ sót kẻ thất phu …” – Hàn Phi.

“Đối với văn hoá thế giới, Hàn Phi Tử là một tác phẩm hết sức độc đáo. Về mặt chính trị, nó là công trình quan trọng nhất của chính trị học Trung Hoa và một trong những tác phẩm đầu tiên của chính trị học thế giới. Về tư tưởng, nó xác lập trường phái Pháp gia, một trong bốn trường phái lớn nhất của tư tưởng Trung Quốc (Nho, Mặc, Lão, Pháp). Về văn học, nó là một công trình cực kỳ hấp dẫn. Trên cơ sở một cách trình bày khách quan, ta thấy toàn bộ xã hội cổ Trung Quốc sống lại với mọi mối quan hệ, vô số sự kiện. Và lạ hơn nữa, đọc cái công trình viết cách đây 2300 năm này ai cũng giật mình về tính thời sự của nó”

Ta bắt buộc phải thừa nhận Hàn Phi thực sự là một thiên tài toàn diện. Một đầu óc lỗi lạc nhất của Trung Hoa và của loài người, con người Trung Quốc đầu tiên dám nhìn thẳng vào sự thật với tất cả cái tàn nhẫn của nó để tìm cách đưa đến một cuộc sống yên ổn cho người dân thường trong khuôn khổ của thời đại quân chủ.

Học giả Nguyễn Hiến Lê đã đánh giá tác phẩm “Hàn Phi Tử” của Hàn Phi còn cao hơn cả “Quân vương” của Nicolò Machiavelli cả về tư tưởng lẫn bút pháp. Hai cuốn sách của hai bậc thầy tư tưởng vĩ đại, một của phương Đông và một của phương Tây, tuy nội dung khác nhau, nhưng đều để lại cho hậu thế những bài học về “phép làm vua” và “thuật trị nước” mang giá trị đương đại sâu sắc.

Sách của Hàn Phi là một học thuyết đồ sộ để xây dựng một nhà nước: giàu mạnh, ổn định, người dân sống trong nhà nước ấy ấm no hạnh phúc.

Tư tưởng của Hàn Phi hết sức sâu rộng, bao gồm chính trị, pháp luật, triết học, xã hội, kinh tế, quân sự, giáo dục,… trong đó, then chốt chính là tư tưởng chính trị. Ông để tâm suy nghĩ làm sao cho vị vua trong điều kiện xã hội đương thời có thể vận dụng vô số các phương pháp khác nhau để đạt được cục diện chính trị ổn định, để cho nước giàu quân mạnh. Có thể nói “Hàn Phi Tử” là một bộ sách chính trị học vĩ đại và học thuyết chính trị của ông được người xưa gọi là “học thuyết của đế vương” (đế vương chi học).

Tư tưởng chủ yếu của Hàn Phi là thuyết Pháp Trị. Không phải ông là người đầu tiên nêu lên học thuyết này mà trước đó Quản Trọng, Thương Ưởng, Thân Bất Hại đã khởi xướng học thuyết này. Tư tưởng của Hàn Phi Tử đối nghịch lại với tư tưởng của Nho giáo (vốn cho rằng để quản lý xã hội thì dùng Nhân trị và Đức trị), ông cho rằng cách tốt nhất để quản lý xã hội là dùng pháp luật: “Pháp luật không hùa theo người sang… Khi đã thi hành pháp luật thì kẻ khôn cũng không từ, kẻ dũng cũng không dám tranh. Trừng trị cái sai không tránh của kẻ đại thần, thưởng cái đúng không bỏ sót của kẻ thất phu”.

Hàn Phi là một trí thức uyên bác và dũng cảm. Ông nhìn đời và lý luận về cuộc đời hết sức tàn nhẫn nhưng đằng sau đấy là tình yêu thương của một quý tộc với dân đen. Vậy nên tác phẩm của ông hướng tới một nhà nước mà dân đen có thể sống no đủ và yên ổn.

GS Phan Ngọc trong lời tựa của tác phẩm Hàn Phi Tử đã nhận xét Hàn Phi là con người có kiến thức uyên bác tiếp thu từ Nho gia, lập luận rất chặt chẽ và sắc sảo, sử dụng rất nhiều dẫn chứng trong đó các dẫn chứng là chuyện đương thời chứ không phải chuyện xa xôi, nên sức thuyết phục rất mạnh. Hàn Phi cũng vận dụng linh hoạt tư tưởng của Đạo Đức kinh của Lão Tử để minh họa cho tư tưởng Pháp gia, giúp một tư tưởng khô khan trở nên sinh động, có sức sống. Lý luận của Hàn Phi tàn nhẫn, vì ông chứng kiến đầy đủ sự thối nát, lừa dối, gian xảo trong triều đình đương thời, và ông thẳng tay vạch trần toàn bộ những thối nát đó, không bị mê hoặc bởi sự hào nhoáng bên ngoài. Vì vậy, các tác phẩm của Hàn Phi là bản cáo trạng đối với chế độ quân chủ chuyên chế Trung Hoa cổ đại. Bản thân con người Hàn Phi đã chọn cách sống ngay thẳng, chấp nhận kết cục thảm thương chứ không luồn cúi hùa theo bọn nịnh thần gian tà. Hàn Phi Tử được viết theo tinh thần dũng cảm ấy, nên nó không khô khan mà rất xúc động, cuốn hút những độc giả có can đảm để nhìn thẳng vào sự thật.

Tuy nhiên, thuyết của Hàn Phi có ba cái sai cơ bản. Thứ nhất, không thể dùng Pháp trị dựa trên quyền lợi một ông vua chuyên chế, vì nhà vua không chóng thì chầy cũng bị tha hóa. Thứ hai, do hạn chế của chế độ quân chủ, Hàn Phi không thể tìm ra phương án để nhà vua tránh được tất cả những tai họa mà ông dự báo. Và thứ ba, quan điểm của Hàn Phi rằng con người chỉ sống vì lợi là sai lầm, vì con người có thể hy sinh quyền lợi bản thân để phục vụ lý tưởng cao đẹp – chính Hàn Phi là một ví dụ đó.

Đọc Hàn Phi Tử để biết thêm về bí quyết quản lý của người lãnh đạo cũng như là quan điểm về cách xử thế với cộng đồng.

Mục Lục :

LỜI GIỚI THIỆU

Quyển I
Thiên I :Lần đầu yết kiến vua Tần (Sơ kiến Tần)
Thiên II : Bảo tồn nước Hàn (Tồn Hàn)
Thiên III : Ngại nói (Nan ngôn)
Thiên IV : Bầy tôi yêu (ái thần)
Thiên V : Đạo làm chủ (Chủ đạo)

QUYỂN II
Thiên VI : Có phép tắc (Hữu độ)
Thiên VII : Hai cái cán (Nhị bính)
Thiên VIII : Nêu cao uy quyền (Dương quyền)
Thiên IX : Tám đường gian dối (Bát gian)

QUYỂN III
Thiên X : Mười điều quấy (Thập quá)

QUYỂN IV
Thiên XI : Nỗi phẫn uất của con người cô độc (Cô phẫn)
Thiên XII : Cái khó trong việc du thuyết (Thuyết nan)
Thiên XIII : Nỗi phẫn uất của con người cô độc (Cô phẫn)
Thiên XIV : Bọn bầy tôi gian dối, ức hiếp và giết vua (Gian kiếp thí thần)

QUYỂN V
Thiên XV : Những điểm nước mất (Vong trưng)
Thiên XVI : Ba điều phải giữ (Tam thủ)
Thiên XVII : Đề phòng bên trong (Bị nội)
Thiên XVIII : Ngoảnh mặt về hướng nam (Nam diện)
Thiên XIX : Tô vẽ sự gian tà (Sức tà)

QUYỂN VI
Thiên XX : Giải thích Lão Tử (Giải Lão)

QUYỂN VII
Thiên XXI : Minh hoạ Lão Tử (Dụ Lão)
Thiên XXI : Rừng chuyện, phần trên (Thuyết lâm, thượng)

QUYỂN VIII
Thiên XXIII : Rừng chuyện, phần dưới (Thuyết lâm, hạ)
Thiên XXIV : Quan sát hành động (Quan hành)
Thiên XXV : Cái yên và cái nguy (An nguy)
Thiên XXVI : Đạo giữ nước (Thủ đạo)
Thiên XXVII : Dùng người (Dụng nhân)
Thiên XXVIII : Công danh (Công danh)
Thiên XXIX : Những điều căn bản của việc cai trị (Đại thể)

QUYỂN IX
Thiên XXX : Sưu tập những chuyện bên trong, phần trên – Bảy thuật (Nội trữ thượng. Thất thuật)

QUYỂN X
Thiên XXXI : Sưu tập những truyện bên trong. Phần dưới – (Nội trữ thuyết, hạ)

QUYỂN XI
Thiên XXXII : Sưu tập những chuyện bên ngoài. Phần trên, đoạn trên – (Ngoại trữ thuyết, tả thượng)

QUYỂN XII
Thiên XXXIII : Sưu tập những chuyện bên ngoài – Phần trên, đoạn dưới (Ngoại trữ thuyết, tả hạ)

QUYỂN XIII
Thiên XXXIV : Sưu tập những chuyện bên ngoài – Phần dưới, đoạn trên – (Ngoại trữ thuyết, hữu

QUYỂN XIV
Thiên XXXV : Sưu tập những chuyện bên ngoài – Phần sau, đoạn dưới (Ngoại trữ thuyết, hữu hạ)

QUYỂN XV
Thiên XXXVI : Chất vấn phần thứ nhất (Nạn nhất)
Thiên XXXVII : Chất vấn phần thứ hai (Nạn nhị)

QUYỂN XVI
Thiên XXXVIII : Chất vấn, phần thứ ba (Nạn tam)
Thiên XXXIX : Chất vấn, phần thứ tư (Nạn tứ)

QUYỂN XVII
Thiên XL : Chất vấn về cái thế (Nạn thế)
Thiên XLI : Hỏi về sự nguỵ biện (Vấn biện)
Thiên XLII : Hỏi họ Điền (Vấn Điền)
Thiên XLIII : Xác định phép tắc (Định pháp)
Thiên XLIV : Nói về sự nghi ngờ (Thuyết nghi)
Thiên XLV : Sử dụng sai (Nguỵ sử)

QUYỂN XVIII
Thiên XLVI : Sáu điều trái ngược (lục phản)
Thiên XLVII : Tám thuyết sai lầm (Bát thuyết)
Thiên XLVIII : Tám nguyên lý (Bát kinh)

QUYỂN XIX
Thiên XLIX : Năm bọn sâu mọt (Ngũ đố)

Quyển XX
Thiên L : Những học giả nổi tiếng (Hiển học)

Quyển XX
Thiên LI : Trung hiếu
Thiên LIII : Trau giồi mệnh lệnh (Sức lệnh)
Thiên LIV : Đo lòng người (Tâm đo)
Thiên LV : Chế định hình phạt và phân tội rõ ràng (Chế phân)


Đọc thêm bài: Hàn Phi Tử – Hàn Phi (Giản Chi & Nguyễn Hiến Lê)


Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các Ebook và Audiobook post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.


MUA SÁCH GIẤY


Giá: 350.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com