Hoàng Cực Kinh Thế – Thiệu Khang Tiết


Hoàng Cực Kinh Thế
Tác giả: Thiệu Khang Tiết
NXB Sài Gòn 1968
271 trang
 
Hoàng cực kinh thế của Thiệu Khang Tiết riêng biệt một thuật chiêm nghiệm, khác với Biên đồ pháp của Lý Lân Châu Thiệu Tổ, chưa xét từ đâu ra, thật hay giả, tiết mà giữ lại, đợi đính chính.
Học về Hoàng cực, chỉ lấy số để tìm quẻ mà thôi. Khi quẻ trên động, thời lấy số của hào động nhân 10 rồi nhân với số Nguyên sách, sau đó lấy quẻ nhân lẻ, tức là lấy số của quẻ động nhân với số Nguyên sách. Quẻ dưới động, thời lấy quẻ nhân 10, lấy hào động nhân lẻ, lại thêm số sách quẻ, thêm số của quẻ trên quẻ dưới, thêm số hào động, mà số Tiên thiên thành vậy. 


Số thành thời có vạn, ngàn, trăm, mười, lẻ, thì bỏ số hàng vạn, chỉ lấy số nghìn, trăm, mười, lẻ, rồi phối với số Nguyên-Hội-Vận-Thế (năm-tháng-ngày-giờ) mà làm Tứ tượng, thời Ngũ hành sinh khắc, cát hung đoán vậy.


Quẻ trên động, thì lấy động nhân 10, nhân ấy là nhân lên vậy. Lấy động ấy là lấy số của hào đang động của quẻ trên, nhân 10 ấy là lấy 10 nhân lên, như hào 4 động thì lấy 4×10=40 nhân lên, hào 5 động thì lấy 5×10=50 nhân lên, hào 6 động thì lấy 6×10=60 nhân lên. Nhân lên là sao vậy ? Là nhân số Sách của bản quái. Lấy quẻ ấy là lấy số quẻ của quẻ, nhân lẻ ấy là lấy số sách nhân lên đó vậy, như thượng quái Càn thì lấy 1 mà nhân lên, Đoài thì lấy số 2 mà nhân lên, Ly thì lấy số 3 nhân lên. Số quẻ dùng là số của quẻ Tiên thiên: Càn 1, Đoài 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, Khảm 6, Cấn 7, Khôn 8, nhân lên ấy cũng là nhân lên với số Sách của bản quái.


Quẻ dưới động thời lấy số của quẻ nhân 10, số quẻ cũng như Càn thì lấy 10 nhân lên, Đoài thì lấy 20 nhân lên, Ly thì lấy 30 nhân lên, … nhân lên cũng là nhân với số Sách của bản quái. Lấy động nhân lẻ ấy là như Sơ động thì lấy 1 nhân lên, hào 2 động thì lấy số 2 nhân lên, hào 3 động thì lấy số 3 nhân lên,…


Hai lần nhân lên rồi, xem được số bao nhiêu, rồi lại thêm số Sách, thêm số quẻ của quẻ trên và quẻ dưới, thêm số hào nào động, tóm tính mà kể đấy. Bỏ số hàng vạn không dùng, chỉ lấy nghìn, trăm, mười, lẻ để sánh với nguyên-hội-vận-thế, mà tượng trong thiên hạ định vậy.


Lập số quẻ để biết rõ hơn như sau:
Quẻ thuần Càn 6 hào dương, nguyên sách 216, quẻ tiên thiên số 1, ví như hào 5 động, đây là quẻ trên động, thời lấy động nhân 10, lấy 50 nhân lên nguyên sách 216 được 10800, ấy là lấy động nhân 10 vậy. Lấy quẻ nhân lẻ, ấy thượng quái Càn, Càn số 1 x 216 = 216 nguyên sách làm số được, đó bảo là lấy quẻ nhân lẻ vậy. Hai số cộng được 10800 + 216 = 11016, sau đó lại thêm Càn sách 216, lại thêm trên dưới quẻ số 2, lại thêm số hào 5, tính gồm cả được 11016 + 216 + 2 + 5 = 11239 số, bỏ số hàng vạn không dùng, nên số được dùng là 1239, lấy sánh với số nguyên-hội-vận-thế vậy. Lại như hào 2 động, đó là quẻ dưới động, thời lấy số của quẻ nhân 10, quẻ dưới cũng là quẻ Càn, Càn số 1, thời lấy 10 nhân lên, nguyên sách được 2160, đó bảo lấy quẻ nhân 10 vậy. Lấy động nhân lẻ ấy thời lấy 2 nhân với nguyên sách của Càn 2 x 216 = 432, đó bảo là lấy động nhân lẻ vậy. Hai số cộng được 2160 + 432 = 2592, lại thêm Càn sách 2592 + 216 = 2808, lại thêm trên dưới số quẻ 2, số hào 2 là 2808 + 2 + 2 = 2812, là số được vậy, lấy số này so sánh với nguyên-hội-vận-thế để đoán định vậy.


Quẻ thuần Khôn 6 hào âm, nguyên sách 144, qủe Tiên thiên số 8, ví như hào Thượng động, ấy là quẻ trên động, thời lấy hào Thượng 6 số mà 10 nhân lên nguyên sách của Khôn 6 x 10 x 144 = 8640, đó bảo là lấy động nhân 10 vậy. Lấy quẻ nhân lẻ ấy, quẻ trên Khôn, Khôn số 8, lấy 8 nhân với nguyên sách của Khôn 8 x 144 = 1152, đó là bảo lấy quẻ nhân lẻ vậy. Hai số cộng được 8640 + 1152 = 9792, lại thêm Khôn sách 9792 + 144 = 9936, lại thêm trên dưới số quẻ 8 + 8 = 16, lại thêm số hào 6 được 9936 + 16 + 6 = 9958 là số Tiên thiên đã thành, dùng số này để phối với nguyên-hội-vận-thế. Lại ví như hào 3 động, đó là quẻ dưới động, thời lấy số 8 của quẻ dưới Khôn mà 10 nhân lên với nguyên sách 80 x 144 = 11520 ấy bảo là lấy quẻ nhân 10 vậy. Lấy động nhân lẻ ấy, thời lấy số hào 3 động nhân 3 x 144 = 432 ấy bảo lấy động nhân lẻ vậy. Hai số công 11520 + 432 = 11952, lại thêm số sách, số quẻ trên dưới, số hào động 11952+144+16+3= 12115, bỏ đi số hàng vạn, thì số được dùng là 2115 là số Tiên thiên đã thành của thuần Khôn hào 3 động vậy.


Quẻ Tập Khảm có 2 hào dương, 4 hào âm, số nguyên sách là 168 = (24 x4) + (36 x 2), Tiên thiên số quẻ 6. Ví như hào 4 động, ấy là quẻ trên động, lấy 4 x 10 x 168 = 6720. Tiếp đến lấy quẻ nhân lẻ ta có 6 x 168 = 1008, hợp 2 số được 6720 + 1008 = 7728, lại thêm số sách, thêm số quẻ trên và dưới, thêm số hào động là 7728 + 168 + 6 + 6 + 4 = 7912 là số Tiên thiên đã thành của quẻ Tập Khảm hào 4 động vậy. Lại nữa, ví như hào Sơ động, lấy 6 x 10 x 168 = 10080, lấy quẻ nhân lẻ thì ta có 1 x 168 = 168, hợp hai số 10080 + 168 = 10248, lại thêm số sách, thêm số của quẻ trên và dưới, thêm số hào động là 10248 + 168 + 6 + 6 +1 = 10429, bỏ số hàng vạn không dùng, ta được số 0429, số của nghìn thiếu, tức là số của Nguyên thiếu, tương đương với số của Năm thiếu vậy.


Quẻ Trạch Sơn Hàm, có 3 hào dương, 3 hào âm, có số nguyên sách là (24×3) + (36×3) = 180, quẻ trên Đoài có số là 2, quẻ dưới Sơn có số là 7, ví như hào 6 động, ấy là quẻ trên động, lấy 6 x 10 x 180 = 10800, lấy quẻ nhân lẻ 2 x 180 = 360, hợp hai số 10800 + 360 = 11160, thêm số sách 180, thêm số quẻ trên 2, thêm số quẻ dưới 7, thêm số hào động thì ta được 11160 + 180 + 2 + 7 + 6 = 11355, bỏ số hàng vạn không dùng, ta được số Tiên thiên đã thành của quẻ Hàm động hào 6 là 1355. Lại ví như hào Sơ động, ấy là quẻ dưới động, lấy quẻ nhân lẻ 7 x10 x 180 = 12600, lấy động nhân lẻ 1 x 180 = 180, hợp hai số 1260 + 180 = 12780, thêm số nguyên sách, thêm số quẻ trên dưới, thêm số hào động 17280+180+2+7+1= 12970, bỏ số hàng vạn không dùng, ta được số 2970, số này thiếu số “linh”, tức là thiếu số của “Thế” vậy.


Lại có 1 thuyết nữa: Thần Quy Sách như sau : không dùng toàn sách của quẻ, chỉ dùng số động hào, lại Dương hào động chỉ lấy 36 toán, Âm hào động chỉ lấy 24 số. Quẻ trên động, lấy hào nhân lên 10, sau đó lấy quẻ nhân lẻ. Quẻ dưới động, lấy quẻ nhân 10, lấy hào động nhân lẻ, lại thêm cả số sách, số quẻ trên quẻ dưới, số hào động, mà đoán định, sự cũng thế, không khác vậy.


Tìm số Nguyên sách của quẻ: xác định quẻ có bao nhiêu hào Dương, bao nhiêu hào Âm, tổng số hào dương nhân 36, tổng số hào âm nhân 24, hợp hai sô tổng âm dương, thì xác định được số Nguyên sách của quẻ.


Dương lấy Âm làm “thể”, Âm lấy Dương làm “tính”, động là “tính” vậy, tĩnh là “thể” vậy. Tại Thiên thì dương động mà âm tĩnh, tại Địa thì dương tĩnh mà âm động.

Download: Hoàng cực kinh thế – Thiệu Khang Tiết.PRC.TXT

Download Hoàng Cực Kinh Thế – Thiệu Khang Tiết.PDF

Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏnig, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 350.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)

Email: noluckhongngung@gmail.com

Thẩm Thị Huyền Không Học – Thẩm Trúc Nhưng (Trọn bộ 3 tập)


Tên sách: Thẩm Thị Huyền Không Học

Tác giả: Thẩm Trúc Nhưng (Đời Thanh) 
Nhà xuất bản: NXB Thời Đại
Nhà phát hành: Huy Hoàng

Thẩm Thị Huyền Không Học – Tập 1: Suy Đoán Cát Hung Qua Phi Tinh


496 trang – 200.000 vnđ


Thẩm Thị Huyền Không Học – Tập 2: Tính Chất Cát Hung Của Trạch Vận

422 trang – 200.000 vnđ


Thẩm Thị Huyền Không học – Tập 3: Tập Ứng Dụng Thực Tế

382 trang – 200.000 vnđ


Phong thủy Huyền Không là thuật Phong thuỷ dựa trên cơ sở lý luận của “Kinh Dịch”, với phương pháp chủ yếu là sắp xếp phi tinh trong Cửu tinh, dựa trên sự phân bố của trường khí và trường tự nhiên khách quan, được các bậc thầy Phong thuỷ trong các thời đại liên tục tổng kết và hoàn thiện mà thành.

Là một phần của văn hoá truyền thống Trung Quốc, thuật Phong thuỷ không ngừng phát triển trong suốt hơn một ngàn năm qua. Nhà ở hiện đại có hình thức kiến trúc hoàn toàn khác với thời xưa. So với các trường phái Phong thuỷ khác như phái Loan đầu, phái Bát trạch thì phương pháp và cách sử dụng của Phong thuỷ Huyền không phù hợp hơn nhiều với kiến trúc hiện đại, nó có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội, trở thành thuật Phong thuỷ hiện đại được ứng dụng rộng rãi nhất và có khả năng suy đoán linh nghiệm nhất hiện nay.

Chính vì sự chuẩn xác và linh nghiệm như vậy nên sự truyền đạt và kế thừa của nó thường được tiến hành bí mật, trong suốt hơn một ngàn năm qua chỉ có thể là thầy truyền cho trò, cho dù là cha cũng không thể truyền cho con. Nó luôn được coi là Mật học, một bí thuật được lưu truyền từ đời này sang đời khác, những người bình thường không hiểu được chân tướng của nó. Mãi sau này đến Thẩm Trúc Nhưng đời Thanh, ông mới tổng hợp những gì mà mình biết cùng với cuốn “Âm dương nhị trạch lục nghiệm”, truyền bá rộng rãi đến mọi người. Đó chính là “Thẩm Thị Huyền không học” mà bạn đang cầm trên tay.

Cuốn sách này sẽ giúp bạn :

– Vén màn bí mật của tuyệt học ngàn năm, đem lại dự đoán chuẩn xác nhất về trạch vận.

– Trướng phái Phong thuỷ được ứng dụng rộng rãi nhất, phù hợp nhất với kiến trúc hiện đại.

– Là cuốn cẩm nang hữu ích cung cấp bí quyết vượng tài vượng trạch, hưng gia vượng nghiệp.

Sách được biên soạn lại một cách gọn gàng, dễ hiểu và dễ ứng dụng hơn trong cuộc sống, giúp bạn đọc nhanh chóng nắm bắt và thực hiện. Đây thực sự là tinh hoa, kết tinh của trường phái Phong thuỷ Huyền Không của Trung Quốc. Bạn đọc quan tâm, sẽ tìm thấy ở đó nhiều điều thú vị về thuật phong thuỷ tương đối nổi tiếng và còn ẩn chứa nhiều bí mật này.


Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các Ebook và Audiobook post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.


MUA SÁCH GIẤY

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)

Thẩm Thị Huyền Không Học – Thẩm Trúc Nhưng (Phong Thủy Trong Bối Cảnh Kiến Trúc Hiện Đại)


Thẩm Thị Huyền Không Học (Phong Thủy Trong Bối Cảnh Kiến Trúc Hiện Đại)
Tác giả: Thẩm Trúc Nhưng
NXB Thời Đại 2009

1152 Trang


Thẩm Thị Huyền Không Học là tác phẩm tập đại thành lý luận của tập tục xem Phong Thủy truyền thống, do Thẩm Trúc Nhung trứ tác vào cuối đời Thanh đầu thời Dân Quốc. Mặc dù tác phẩm đang ở dạng bản thảo chưa được trình bày hoàn chỉnh nhưng nó được giới Phong Thủy hiện đại xem là bộ kinh điển Phong Thủy cuối cùng. Nội dung chính của cuốn sách bạn đang đọc lời giới thiệu này là bản dịch tác phẩm vừa nói trên (đã được nhiều môn đồ của Thẩm Trúc Nhưng bổ chú và sắp xếp lại hoàn chỉnh hơn).


Để bạn đọc tiện theo dõi nội dung lý thuyết của họ Thẩm, cuốn sách này được chia làm hai phần:
Phần 1: là phần biên soạn trình bày khái quát về thuật Phong Thủy trong bối cảnh kiến trúc hiện đại, gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Khái quát sự hình thành và phát triển thuật Phong Thủy.

Chương 2: Quan niệm Hình Thế: phái Loan Đầu.

Chương 3: Quan niệm về Lý Khí (1): phái Bát Trạch.

Chương 4: Quan niệm về Lý Khí (2): phái Huyền Không.
Phần 2: dịch toàn bộ tác phẩm Thẩm Thị Huyền Không Học , chỉ lược bỏ vài đoạn trùng lắp trong nguyên tác, gồm ba quyển thượng trung hạ như sau:

Quyển thượng: Huyền Không tinh yếu.

Quyển trung: Huyền Không nghiệm chứng.

Quyển hạ: Huyền Không ca quyết.

[ebook] Thẩm Thị Huyền Không học – Phong Thủy trong bối cảnh kiến trúc hiện đại.pdf ~ 10.6 MB (11,117,663 bytes) [8 file]
{file 1; file 2; file 3; file 4; file 5; file 6; file 7; file 8}>4shared.com>


Download: Thẩm Thị Huyền Không Học – Thẩm Trúc Nhưng.PDF


Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các Ebook và Audiobook post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 550.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

Dịch Học Tinh Hoa – Nguyễn Duy Cần


Dịch Học Tinh Hoa
NXB Sài Gòn 1969
Nguyễn Duy Cần
257 Trang

Nguyễn Duy Cần (1907-1998), hiệu Thu Giang, là một học giả, nhà biên khảo và trước tác kỳ cựu vào bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20. Ông nổi bật không chỉ về số lượng tác phẩm đồ sộ mà còn ở độ sâu của học thuật và sức ảnh hưởng về mặt tư tưởng đến các tầng lớp thanh niên trí thức của ông

Sinh năm 1907 ở Mỹ Tho. Các tác phẩm biên khảo triết lý nhân sinh Á đông làm nổi bật vai trò của ông: Thuật Xử Thế Người Xưa (Phạm Văn Tươi, 1953) tái bản nhiều lần, Trang Tử (1956), Cái Dũng Thánh Nhân, Óc Sáng Suốt, Thuật Tư Tưởng, Văn Minh Đông Phương và Tây Phương (1957)… Trong Thuật Xử Thế Người Xưa gồm sáu chương. Chương một: đề cập đến lòng tự ái, Chương II Chữ Lễ Á Đông; Chương III có tài mà cậy chi tài, Chương IV Ân và Oán, Chương V Đạo cương nhu, Chương VI Biết sống, phần phụ lục; cuốn sách nói về xử thế của Khuất Nguyên.
Ông đề cao nếp sống xử thế người xưa, cũng như Đào Trinh Nhất, Nhượng Tống từng làm công việc này. Cái khác giữa ông và người đi trước, ở ông thì bi quan thuần triết, thiếu tính tranh đấu; nhiều mặc cảm tự ty muốn tự vượt mình trong trang sách viết về Trang Tử. Sự mở rộng nghệ thuật xử thế của người xưa thâm nhập, gom góp, tích lũy cho người hôm nay thêm kinh nghiệm là cần thiết, phải là của người viết có tinh thần thoát khỏi cái tôi ích kỷ, nhỏ nhen và cũng đừng đầu độc cái nhỏ nhen riêng cho lớp người tiếp nối vào đời. Qua những cuốn ấy, thái độ của ông, một người duy tâm ảo tưởng, bi quan thuần triết vô duyên cớ; dễ dẫn người đọc chán nản tự tiêu diệt, đành rằng bi quan, bất mãn còn là thái độ dẫn đến tiến bộ.

Tác phẩm:
1.Duy tâm và duy vật 1935
2.Toàn chân triết luận 1936
3.Thanh dạ Văn chung 1939
4.Cổ nhân 1940
5.Cái dũng của Thánh nhân 1951
6.Óc sáng suốt 1952
7.Thuật tư tưởng 1953
8.Thuật xử thế của Người Xưa 1954
9.Trang tử tinh hoa 1956
10.Lão Tử tinh hoa
11.Văn minh Tây phương và Đông phương 1957
12.Tôi tự học 1960
13.Thuật Yêu đương 1960
14.Lão Tử Đạo đức Kinh 1960
15.Một nghệ thuật sống 1960
16.Cái cười của Thánh nhân
17.Tinh hoa Đạo học Đông phương
18.Phật học tinh hoa
19.Nhập môn triết học Đông phương
20.Văn hoá Giáo dục miền NamVN 1970
21.Nam hoa kinh
22.Dịch học tinh hoa
23.Để trở thành nhà Văn
24.Tâm sự người Xưa
25.Đạo học Đông phương trong xã hội ngày nay
26.Thuật dưỡng sinh của Đông phương Đạo học
27.Chu Dịch huyền giải
28.Liêt Tử Xung hư chân kinh

Download ebook Dịch Học Tinh Hoa – Nguyễn Duy Cần:

Dịch Học Tinh Hoa (NXB Sài Gòn 1969) – Nguyễn Duy Cần, 257 Trang

Dịch Học Tinh Hoa (Sài Gòn 1969) – Nguyễn Duy Cần
Dịch Học Tinh Hoa (NXB Sài Gòn 1969) – Nguyễn Duy Cần, 257 Trang

Dịch Học Tinh Hoa (Sài Gòn 1969) – Nguyễn Duy Cần
Dịch Học Tinh Hoa (Sài Gòn 1969) – Nguyễn Duy Cần

Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các Ebook và Audiobook post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.


MUA SÁCH GIẤY

Giá: 299.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

Tìm Hiểu Cổ Dịch Huyền Không Học – Hồ Kinh Quốc


Tìm Hiểu Cổ Dịch Huyền Không Học
Tác giả: Hồ Kinh Quốc
NXB Đại Học Quốc Gia 2001
554 trang


Tác giả Hồ Kinh Quốc sinh năm 1939, người huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng Đông. Ông tốt nghiệp khoa lịch sử, học viện sư phạm Hoa Nam. Hiện ông là Giáo sư đại học Thâm Quyến.


Ông từng nghiên cứu lịch sử triết học và dạy triết học nhiều năm, đặc biệt được đào tạo rất sâu về triết học Phật giáo và nghiên cứu triết học.


Cổ dịch Huyền không là môn học vấn kết hợp giữa phân bố Cửu tinh, Lạc thư với hình thái địa lý tự nhiên để chọn được một môi trường tốt nhất. Cơ sở lý luận của môn học là Dịch học hậu thiên kết hợp với sự phân bố của khí trường, còn căn cứ khách quan là địa lý tự nhiên của môi trường. Mục đích nghiên cứu của môn học là nhằm giúp mọi người chọn được môi trường ở tốt nhất, từ đó làm thân thể khoẻ mạnh, tinh lực dồi dào, tìm được điều tốt, tránh được điều xấu, đem lại lợi ích cho xã hội…


Mục lục
Chương 1: Dịch lý huyền không
Chương 2: Sự vận hành của cửu tinh
Chương 3: Tinh bàn cổ dịch huyền không
Chương 4: Mệnh lý cổ dịch huyền không
Chương 5: Các phái huyền không học
Chương 6: Phép sắp xếp sao của huyền không kham dự
Chương 7: Một số quy tắc của huyền không kham dự
Chương 8: Cách tọa sơn lập hướng của huyền không kham dự
Chương 9: Nghiệm chứng của huyền không kham dự học

Xin mời download ebook Tìm Hiểu Cổ Dịch Huyền Không Học – Hồ Kinh Quốc:

Download Tìm Hiểu Cổ Dịch Huyền Không Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) – Hồ Kinh Quốc, 554 Trang

Xem thêm: Nhập Môn Phong Thủy – Nguyễn Mạnh Linh


Xem hướng dẫn download tại đây

P.S. : Tất cả các Ebook và Audiobook post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Thanks các bạn nhiều nha.

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 390.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com